Ordensregler og vedtekter

Her kan du lese siste vedtatte versjon av ordensregler og vedtekter:

 • Ordensregler

  Ordensregler for Sameiet Steinsvikskrenten er lagt frem på Sameiermøte 14.04.2016. Styret har i henhold til vedtektenes §11 for sameiet utarbeidet følgende ordensregler. Ordensreglene gjelder også for beboere i Steinsvikskrenten som har tinglyst parkeringsrett i garasjeanlegget når de bruker garasjeanlegget.

  1. Innledning
  Ordensreglene skal:

  1. legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø
  2. ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø
  3. regulereforholdsomkanværetilsjenanseforandre

  2. Generelt
  Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen, gnr, 39, bnr. 476 i Bergen kommune, med adresse Steinsvikskrenten 45, 47 og 49. Sameiet består av 31 seksjoner i 3 bygg og i tillegg 16 tinglyste parkeringsplasser i garasje anlegg som brukes av andre beboere i Steinsvikskrenten (heretter omtalt som brukere).

  1. Seksjonseiere, beboere og brukere av seksjonene plikter å holde seg oppdatert og følge de til en hver tid gjeldende husordensregler.
  2. Seksjonseier er ansvarlig for at reglene blir gjort kjent for husstanden eller eventuelle leietakere, og at de blir overholdt av disse og andre som gis adgang til seksjonen.
  3. Seksjonseier/beboer/brukere blir erstatningspliktig for enhver skade som påføres felleseiendom, og skader som skyldes brudd på ordensreglene eller mangel på aktsomhet.

  Brudd på ordensreglene kan føre til pålegg om salg av seksjonen etter § 26 i Lov om Eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og § 19 i Vedtektene for sameiet (Mislighold og fravikelser)

  3. Ro og orden
  Den enkelte sameier/beboer plikter å sørge for ro mellom klokken 23:00 og 07:00 både innendørs og utendørs. Vis hensyn ved bruk av vaskemaskin o.l. i dette tidsrommet. Ved festlige anledninger bør det gis nabovarsel i forkant. Det skal vises spesielt hensyn med tanke på høy musikk, spesielt når dører og vinduer er åpne.

  Støyende arbeider, som f.eks. banking eller boring, er ikke tillatt mellom klokken 20:00 og 08:00 på hverdager og mellom klokken 18:00 og 10:00 på lørdager.
  Støyende arbeider er ikke tillatt på søndager og helligdager.

  4. Søppel
  Vanlig husholdningsavfall legges i lukkete poser og legges i containere isøppelstasjonen merket ”Restavfall”

  Papir og papp legges i papircontainere i sammenbrettet stand.
  Annet avfall skal leveres i henhold til offentlige renovasjonsbestemmelser, og må selv fjernes av den enkelte sameier/beboer.

  Det er ikke tillatt å sette fra seg søppel eller avfall på fellesarealer. Forsøpling av fellesarealer er brudd på ordensreglene.

  5. Fellesarealer
  Fellesarealene skal være rene og ryddige. Det er ikke tillatt å ha noe stående på eller i fellesarealet som vil kunne være til hinder for rengjøring eller ferdsel. Husk at oppganger/inngangsområde også er rømningsvei!

  Det er ikke tillatt å røyke på fellesarealer innendørs.

  Det er ikke tillatt å parkere motorvogn på utvendige fellesarealer, med mindre parkeringen er kortvarig og skjer i forbindelse med flytting, syketransport e.l.

  Sykler skal hensettes i sykkelrom ved siden av heisen i bygg 3, eller i den enkeltes bod eller seksjon. Ski, kjelker og annet sportsutstyr skal oppbevares i den enkeltes bod eller seksjon.

  Vinduer, trapper og balkonger skal ikke benyttes til lufting eller risting av sengeklær, tepper o.l. Lufting/tørking av tøy må ikke skje i høyde over rekkverket.

  All montering av utstyr som berører husenes fasader, slik som skillevegger, paraboler, antenner o.l. må forhånds godkjennes av styret.

  1. Garasjeport og dører til garasje, heis-rom og boder skal alltid være låst.
  2. Styret har anledning til å innkalle til dugnad med normalt minst 3 ukers varsel.

  Ved benyttelse av fellesarealer utendørs skal det tas hensyn til andre beboere. Enhver må rydde etter seg
  Det er ikke tillatt å bruke engangsgrill

  6. Balkong
  På balkongene er det ikke tillatt å plassere gjenstander som kan virke skjemmende og/eller kan være til sjenanse for naboene.

  1. Bruk av kullgrill – også engangsgrill – er ikke tillatt pga. brannfaren. Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill.
  2. Blomsterkasser på utsiden av balkong o.l. er ikke tillatt.

  Beboere oppfordres til å vise hensyn med støy, røyking og annet når de oppholder seg på balkonger, terrasser og ved inngangspartier. Særlig viktig er dette i tiden fra kl. 23:00 til kl. 07:00.7.

  7. Garasjeanlegg
  Kjøretøy skal parkeres i den enkeltes sameiers/beboers reserverte parkeringsplass. Lagring av ildsfarlige og brennbare materialer er ikke tillatt i garasjen. Parkeringsplassen skal holdes ryddig av den enkelte bileier.

  Kjøretøyet skal ikke parkeres utenfor oppmerket område, da det kan være til hinder for andre brukere av garasjen.

  Det er ikke tillatt å lagre eller plassere annet skrot eller ting på
  parkeringsplassen, bruk boden.
  Det er ikke tillatt å lagre dekk i garasjen, dekk skal lagres i bod eller bruk dekk hotell. Garasjen kan ikke brukes som vaskeplass, da det ikke er sluk i gulvet.

  Det skal ikke utføres verkstedarbeid i garasjen.
  Motoriserte kjøretøy skal ikke gå på tomgang i garasjeanlegget. Handikapp parkeringsplassene skal bare brukes av kjøretøy med godkjent parkeringsbevis.

  Det er reservert 8 gjesteparkeringsplasser utenfor garasjen, disse skal ikke brukes av beboerne som har egne plasser inne i garasjen.
  P.g.a. sikkerhetsforebygging er det røykeforbud i garasjeanlegget.

  8. Bod
  Det er ikke tillatt å koble seg til det elektriske anlegget i felles bodene.
  Det er ikke tillatt å oppbevare brennbart materiale i boder, som eksempelvis drivstoff eller propan (gass til grill).

  9. Dyrehold
  Dyrehold er i alminnelighet tillatt så lenge dette ikke er til plage eller sjenanse for andre seksjonseiere/beboere/leietakere.

  1. Hund skal alltid føres i bånd på sameiets fellesarealer.
  2. Ekskrementerskalumiddelbartfjernesavdyreeier.
  3. Dyreeier er ansvarlig for skader dyret måtte påføre person, eiendom ellerandre dyr.
  4. Ved gjentatte klager på et dyr kan styret beslutte å forby hold av dette dyretsåfremt det godtgjøres at det er til ulempe for andre beboere eller brukere aveiendommen.
  5. Det er ikke tillatt å mate fugler og dyr på terrasser, balkonger og svalganger, damat kan tiltrekke skadedyr.10. Overdragelse og utleie av leilighet

  I følge vedtektene skal enhver ny eier eller leietaker meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret.

  Det er seksjonseier som er ansvarlig for at samtlige leietakere informeres om og følger gjeldende vedtekter og ordensregler ved at disse følger leiekontrakten.

  11. Meldeplikt
  Beboere plikter å underrette styret om lekkasjer, skader, mangler o.l. slik at skadens omfang kan begrenses og utbedringer foretas så raskt som mulig.

  12. Endringer
  Styret kan endre ordensreglene dersom dette er nødvendig for eiendommens ivaretakelse og beboernes trivsel.

  13. Henvendelser til styret
  Alle henvendelser til styret skal skje skriftlig enten pr. post til styret eller pr e-post til styrets leder. (Forslag – Klager – Forespørsler)

  1. Anonyme henvendelser behandles ikke.
  2. Eventuell klage på nabo for brudd på ordensreglene eller på grunn av andrespesielle forhold bør først rettes direkte til naboen selv.

  Informasjon fra styret vil bli gjort tilgjengelig via e-post til alle sameiere eller ved eget skriv i postkasse når det anses mest hensiktsmessig.

 • Vedtekter

  §1 Navn
  Sameiets navn er Sameiet Steinsvikskrenten, vedtatt på konstituerende sameiermøte 18.11.2015.

  §2 Hva sameiet omfatter
  Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen, gnr, 39, bnr. 476 i Bergen kommune. Den enkelte sameier har eiendomsrett til sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til en eller flere boliger eller bruksenheter vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til.
  De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt en tilleggsdel. Hoveddelen består av klart avgrensede og sammenhengende deler av bebyggelsen på eiendommen, slik som angitt i begjæring om oppdeling i eierseksjoner.
  Tilleggsdel til hver eierseksjon om fatter boder og parkeringsplasser, iht. til seksjoneringsbegjæring.

  De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal, herunder gjesteparkering.

  §3 Formål
  Den enkelte enhet som er seksjonert til boligformål skal brukes til boligformål. Bruksenhetene kan ikke anvendes til næringsformål. Med næringsformål menes ethvert formål som ikke er boligformål.

  §4 Fysisk bruk av eierseksjonene
  Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, og rett til å utnytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

  Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf. § 3. Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere.

  §5 Juridiske disposisjoner
  Med de begrensninger som følger av disse vedtekter, har seksjonseiere full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner.

  Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Det samme gjelder for bortleie av tilleggsdel til seksjon.

  Sameiere har ikke forkjøps eller innløsningsrett, Sameiet har ikke oppløsningsrett.

  §6 Ordinert sameiermøte
  Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.

  Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett.
  Sameiers ektefelle, samboer eller annet husstands medlem har møte og talerett. En sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiermøte. Rådgiver har talerett dersom sameiermøtet gir tillatelse til dette med alminnelig flertall.

  Ordinert sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameiene om dato for møtet, og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

  Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt: bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Med innkallingen skal også følge styrets beretning med revidert regnskap.

  Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinere sameiermøte behandle:

  1. Styrets årsberetning,
  2. Styrets regnskap for foregående kalenderår,
  3. Valg av styre,
  4. Årlig vedlikeholdsprogram.

  Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinert sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet.

  §7 Ekstraordinært sameiermøte
  Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når to eller flere sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinert sameiermøte, jf. § 6.

  §8 Sameiermøtes vedtak
  Ved avstemninger regnes flertallet etter antall stemmer. Hver seksjon gir en stemme.

  Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

  Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om blant annet:

  1. endring av vedtektene,
  2. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etterforholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
  3. omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterendebruksenheter,
  4. salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet somtilhører eller skal tilhøre sameiere i fellesskap,
  5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
  6. samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til etannet formål,
  7. samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 12 annet ledd annetpunkt,
  8. tiltak som har sammenheng med sameieres bo- eller bruksinteresser og som går utover vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.

  Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder:

  1. at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like,
  2. innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen,
  3. innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i § 14.

  Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen.

  Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.
  Vedtekter for Sameiet Steinsvikskrenten av 14.04.2016 Side 5 av 8

  §9 Styret
  Sameiet skal ha et styre på 3 til 5 medlemmer som velges av sameiermøte. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt, av det sameiermøtet som foretar valget.

  Styret skal ha en styreleder som velges særskilt av sameiermøte.

  Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltingen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonerer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed.

  Styret er vedtaks festner når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.

  Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer.

  §10 Styrets adgang til å forplikte sameiet
  Det samlede styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av sameiermøtet eller styret, og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig.

  I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere sameierne på samme måte som styret.

  §11 Ordensregler
  Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

  §12 Vedlikehold av bruksenheter
  Den enkelte sameier skal for egen regning hoIde sin bruksenhet forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameiere.

  Dersom en sameier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan sameiermøtet med to tredjedels flertall beslutte at sameieren pålegges vedlikeholdet. Dersom pålegget ikke etterkommes, kan sameiermøtet med tre fjerdedels flertall beslutte at vedlikeholdsarbeidet skal utføres for vedkommende sameiers regning.

  §13 Vedlikehold av fellesareal
  Fellesarealer skal hoIdes forsvarlig ved like. Det skal utarbeides forslag til årlig vedlikeholdsprogram for fellesarealer, som fremlegges på det ordinære sameiermøte for godkjennelse.

  Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen.

  §14 Felleskostnader
  Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameiere etter sameierbrøken, med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
  Som felleskostnader ansees blant annet:

  1. eiendomsforsikring, jf. § 17,
  2. kostnader til indre og ytre vedlikehold av fellesarealer,
  3. lys/oppvarming av fellesarealer,
  4. kostnader ved forretningsførsel og styrehonorarer,§15 Betaling av felleskostnader

  Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte sameier for sameiets forpliktelser.

  Den enkelte sameier skal innen den 1. i hver måned forskuddsvis innbetale et akontobeløp, til dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av sameiermøtet eller styret, slik at de samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal tas hensyn til ved fastsettelse av akontobeløpet for neste periode.

  Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter anses som mislighold fra sameiers side.

  §16 Ansvar utad
  Ovenfor sameiets kreditorer er sameiene proratarisk ansvarlig etter sameiebrøkene. Den enkelte sameier hefter ikke for en annen sameiers andel av sameiets forpliktelser. Således blir den enkelte sameier fri ved å betale sin forholdsmessige del av kravet, selv om kreditor ikke får dekning av de øvrige sameiere.

  §17 Forsikring
  Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i godkjent selskap. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og at forsikringspremie betales.

  Påkostninger på den enkelte bruksenhet som ikke omfattes av sameiets fellesforsikring, må den enkelte sameier selv forsikre på betryggende måte, innboforsikring må tegnes av den enkelte sameier.

  §18 Panterett for sameiernes forpliktelser
  For krav mot en sameier som følger av sameieforholdet, herunder krav om dekning av felleskostnader, har de øvrige sameiere panterett i den aktuelle sameiers seksjon. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært betalt, innkommer begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning, eller dersom salget av eiendommen gjennom namsmyndighetene ikke gjennomføres uten unødig opphold.

  §19 Mislighold og fravikelse
  Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.

  Medfører en sameiers oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven, kapittel 13.

  §20 Lov om eierseksjoner
  Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 kommer til anvendelse i den utstrekning ikke annet følger av disse vedtekter.